วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ (vision)
 
               มุ่งพัฒนาการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาชาติ โดยมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ความสามารถทางวิชาการ ทักษะทางวิชาชีพ และเทคโนโลยี เพื่อเข้าสู่ระดับมาตรฐานสากล  ปลูกฝังจิตสำนึกให้เป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ภูมิใจในความเป็นไทย ดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเป็นพลโลกที่ดี    

ปรัชญาโรงเรียน  

“การศึกษาคือรากฐานของชีวิต”

ค่านิยม   

“คีรีราษฎร์ร่วมคิด ร่วมทำ มุ่งมั่นพัฒนา”

เอกลักษณ์ 

“คีรีราษฎร์สะอาดทุกวัน”

อัตลักษณ์ 

“แต่งกายสะอาด   ไหว้สวย”ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2018-08-01 19:33:30 น.