ผลงานครู
ชื่อผลงาน : บทเรียนออนไลน์แบบผสมผสาน เรื่อง การแปลงทางเรขาคณิต
ชื่ออาจารย์ : นางเพ็ญนภา คูวิบูลย์ศิลป์
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 25 ก.ย. 2565,06:34  อ่าน 54 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง การแปลงทางเรขาคณิต
ชื่ออาจารย์ : นางเพ็ญนภา คูวิบูลย์ศิลป์
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 13 ก.ย. 2565,01:44  อ่าน 52 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รายงานการวิจัยและพัฒนาบทเรียนออนไลน์แบบผสมผสาน เรื่อง การแปลงทางเรขาคณิต
ชื่ออาจารย์ : นางเพ็ญนภา คูวิบูลย์ศิลป์
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 12 ก.ย. 2565,17:17  อ่าน 55 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การประเมินโครงการเด็กดีมีเงินออมโรงเรียนคีรีราษฎร์พัฒนา
ชื่ออาจารย์ : นางเพ็ญนภา คูวิบูลย์ศิลป์
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 14 ส.ค. 2565,14:17  อ่าน 53 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : เด็กดีมีเงินออมคุณลักษณะสำคัญที่ต้องมีในศตวรรษที่ 21
ชื่ออาจารย์ : นางเพ็ญนภา คูวิบูลย์ศิลป์
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 14 ส.ค. 2565,14:15  อ่าน 58 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ความเชื่อมโยงของการวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนฯ
ชื่ออาจารย์ : นางเพ็ญนภา คูวิบูลย์ศิลป์
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 14 ส.ค. 2565,14:07  อ่าน 54 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูดีไม่มีอบายมุข
ชื่ออาจารย์ : นางวรางค์ ราชนิยม
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 27 ต.ค. 2561,22:09  อ่าน 642 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูผู้สอนดีเด่นวิชากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ลูกเสือ- เนตรนารี) ระดับมัธยมศึกษา ตอนปลาย
ชื่ออาจารย์ : นายไกรทิพย์ จิตอารีย์
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 27 ต.ค. 2561,22:02  อ่าน 660 ครั้ง
รายละเอียด..